CoDonViet

Cô đơn viết

 

Hành-văn (là) hành-động vào đời ở chính ḿnh.

V́ thế mà cô đơn. Hè hè…

2010-02-03