ConNguoiTuNhien

 

Con-người-tự-nhin

 

Ngay lc ma mng tăng "ph kỷ lục" (2008) th số người đi cũng tăng ph kỷ lục (2009 : hơn 1 tỷ) !

"Quy luật cung cầu" qui đản thật !

Đy l Lgch của tự-nhin hay Lgch của con người ? L Lgch của con-người-tự-nhin !

http://www.lemonde.fr/planete/article/2009/06/19/la-barre-du-milliard-de-victimes-de-la-faim-est-franchie_1208775_3244.html

2009-06-19