Culture politique

 

Culture politique

Ôi, cái culture politique, mỗi thế hệ, mỗi đời người, đều phải học lại hết từ nghiệm sinh của chính ḿnh. Như văn hoá, như tiếng Việt. Và, dĩ nhiên, phải trả giá... V́ thế, những nền văn minh lớn là những nền văn minh bảo tồn được một truyền thống tư duy chính trị phong phú, đa dạng, đa… nguyên, hè hè… từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Đau thay, nửa thế kỷ "xă hội chủ nghĩa" ở Việt Nam không chỉ đă đập tan nát văn hoá, nền giáo dục gia đ́nh và xă hội của ta, mà nó c̣n tiêu diệt cả ư-thức chính-trị ở con người, tiêu diệt một kích thước cơ bản của ta để làm-người.

2008-03-11