DamMeNgheThuat

 

Đam m nghệ thuật

 

Bạn c ni cu ny, ta vẫn nhớ : ti chỉ c thể sống v nhạc thi.

Ta ghen bạn đ. Đam m nghệ thuật, d khổ ải, l một niềm vui ở đời. Cực hiếm.

Thanh thin đểu giả chưa hề cho ta điều ấy, d chỉ một lc thi. N đ ta vo l lửa ho (?) của tư duy triết, e tutti quanti.

Cn đam m nghệ sĩ, ta cc cần n ban cho ta phước lnh. H h...

Thi, để xem sao.

2011-05-16