Đng lẽ

Đng lẽ ta phải l thằng Thơ

vt lời x đất trời thuần nhn tnh

Đng lẽ ta phải l thằng Nhạc

u yếm nơi nơi mọi nhn tnh

Đng lẽ ta phải l thằng Hoạ

yu cả hnh th mu sắc qui thai

*

Hỡi ơi

Ta chỉ l thằng ta

Thằng qu thm hiểu

qu thm yu

người

chnh ta

Đnh vậy.

H h.

2013-11-22