DaoVaDao

 

Đạo và đạo

Nạn đạo văn, đạo đủ thứ khác, nạn mua bán bằng cấp, nạn gian dối ḷe đời, e tutti, đă trở thành một loại cancer tiêu biểu cho sự thoái hoá trầm trọng, trắng trợn và trơ trẽn của nước ta.

Nó tồn tại và phát triển v́ chế độ hiện hữu phi dân chủ, phi tự do, phi văn hoá – trong mọi chiều kích của văn hoá : khoa học, lư trí, t́nh cảm và đạo đức.

V́ một lư do cơ bản khác nữa mà tôi, thằng bơ sữa ở PhuLăngXa, không đủ tư cách để bàn.

2011-02-28