Đau

Đau

Được cho, muốn nhận, mà không nhận được, cho được.

Chẳng gì đau hơn.

2012-06-24