http://www

 

Dầu cù là toàn cầu hoá

 

http://www.lemonde.fr/opinions/article/2009/09/07/regle-mondiale_1236865_3232.html

Nội dung đại khái thế này : nguyên thủ 20 quốc gia lớn nhất, G20, họp nhau để t́m cách giới hạn tự do của các ngân hàng.

Rất tiêu biểu cho tư duy kinh tế thời thượng ngày nay.

Sau một cuộc khủng hoảng "đẫm máu" – bao nhiêu chục hay trăm triệu người trả giá nào, kể cả sinh mạng ?, biến biết bao nhiêu trăm triệu người thành con nợ của "các thị trường tài chính" mà chỉ biết kêu gọi thoa dầu cù là ngoài da, không hề có khả năng "tưởng tượng" thôi đó là bệnh gan phổi !

Hai cuộc khủng hoảng v́ giá dầu lửa tăng "có thể" coi như v́ lư do ngoại tại. Rất dễ tin nhưng rất hăo! Một hệ thống kinh tế "lệ thuộc" nó đến thế th́ bảo nó là ngoại tại sao được ?

Sau đó, mấy cuộc khủng hoảng sau đều v́ lư do nội tại hết.

Sự bành trướng của Trung Quốc trong lĩnh vực này cũng vậy. Hiện nay, kinh tế Trung Quốc, một phần là kinh tế tư bản tư nhân rừng rú, một phần là kinh tế tư bản nhà nước, và, đây là điều mới, một nhà nước quan lại kiểu Trung Quốc truyền thống nhưng hiểu rơ lôgích vận động của Tư Bản nhờ… Marx ! Do đó, nó vừa khôn khéo hữu hiệu, vừa tàn bạo, vừa thiếu văn hoá nhân bản của nền văn minh tư sản. Rất thích hợp với chủ nghĩa tư bản đời nay.

2009-09-20