DauTranhGiaiCap

Đấu tranh giai cấp

45000 người làm công cho hăng Verizon đ́nh công[1]

Điều phiền nhất của khái niệm đấu tranh giai cấp là ?

Người ta có thể thủ tiêu nó bằng chữ nghĩa, trong văn bản, trên media.

Nhưng trong thực tế nó ĺ lợm không chịu chết, lâu lâu lại tái sinh.

Điều đó đă quá rơ xuyên qua những cuộc đ́nh công "phạm pháp" của giai cấp công nhân ở Việt Nam, Trung Quốc và vài nước khác trong những năm tháng vừa qua. Nhưng ai ngờ nỗi nó dám tái sinh ở Mỹ ?

Đương nhiên vẫn là những h́nh thức đấu tranh cũ rích của thế kỷ 19-20 và, hiện nay, giới hạn trong nội dung lương bổng, điều kiện lao động, v.v. V́, hiện nay, không có giải pháp chính trị triệt để : c̣n quá nhiều người dưới đủ thứ lư luận công khai hay lén lút thừa nhận chủ nghĩa tư bản là chân trời không vượt qua được của tư duy. Lại một h́nh thái bế tắc tư tưởng.

Để xem sao.

2011-08-07

 [1] http://www.lemonde.fr/technologies/article/2011/08/07/aux-etats-unis-greve-de-45-000-salaries-de-l-operateur-verizon_1557111_651865.html