Day

Đy

Tnh chồng vợ lắm lc cũng lạ, n tm gọn ở hai từ : anh đy.

Tnh cha con c lc cũng vậy : bố đy.

Thế thi. H h

2011-06-11