Để hết sợ hi

Để hết sợ hi

Tin người v yu đời.

Ở đời ny, với người hm nay, quả l kh.

2012-07-13