Để lại cho em

Trn trăm điều ta đ hiểu được ở kiếp người ny, để lại cho ai bạn, con, chu chỉ một điều thi, qu nan giải.

Ta đnh hnh-văn : để lại cho bất cứ ai, nếu c ai thm nhận.

Miễn sao tận tnh để lại một dng người hm nay.

Đi lun sao đnh ? D ta thừa biết : gi thổi my bay l lẽ người thường.

H h.

2014-03-12