Để thấy điều mới

Để thấy điều mới ở đời và ở người, thỉnh thoảng phài biết quên ḿnh một tí.

Nếu biết chán ḿnh, càng hay.

Đôi khi may mắn thay đổi chính ḿnh tí ti.

2015-08-05