Đểu

Đểu với người khác, quá dễ.

Ai ngờ, đểu với chính ḿnh c̣n dễ hơn !

Dường như tự nhiên ! Trả giá đắt, không chỉ một đời ḿnh thôi. Cứ hỏi con th́ biết.

Hè hè.

2014-01-03