DichVan-2

 

Dịch văn

Dịch văn thành văn là một nghệ thuật.

Nó đ̣i hỏi không chỉ kiến thức (savoir), trí năng (intelligence).

Nó đ̣i hỏi một điều ǵ đó tôi không nêu tên được, đành gọi bằng những khái niệm trời ơi đất hỡi : trí tuệ và t́nh người. Trong hai ngôn ngữ khác nhau. Hè hè…

2010-08-24