DieuDangSoNhat

Điều đáng sợ nhất

 

Trước một sự kiện phức tạp một tí :

Đáng sợ 1 : ta tiếp cận nó với rất ít tham số, rất ít thông tin đáng tin cậy và có ư nghĩa. Và quên béng quá tŕnh đă khai sinh ra nó ở ta.

Đáng sợ 2 : ta suy luận bằng vài nguyên lư chung chung, luôn đúng, xuyên qua vô vàn khái niệm và ngôn từ thông xuất lịch sử tư duy của một hay vài nền văn hoá.

Đáng sợ nhất : ta vận dụng điều hai để quên điều 1.

2011-10-02