DieuKhoNhatODoi

 

Điều kh nhất ở đời ?

 

Việc lm đi đi với lời ni.

Kh hơn, chỉ cn điều ny : tnh cảm đi đi với việc lm.

Thế cn l tr, thế no ? Hỡi ơi !

H h.

2011-04-08