Điều khốn nạn nhất ở đời

Điều khốn nạn nhất ở đời là thèm hiểu.

Hiểu vật-giới, chỉ cần chăm chỉ học. Toán, vật lư, hoá, e tutti quanti.

Nói vậy cho oai, chứ học khoa học chính xác cho đến nơi đến chốn, nghĩa là ngang tầm kiến thức khoa học thông dụng ở thời đại ḿnh, có dễ ǵ !

Hiểu sinh-giới, có một phần học được và bổ ích. C̣n một phần mù mờ đến phát khiếp. Lại là phần cơ bản nhất.

Hiểu tha nhân th́. . . ô hô ai tai !

Hiểu chính ḿnh ? Phải điên điên mới mơ tới. Thà tuyệt vọng phóng thơ, đỡ khổ hơn nhiều.

Hè hè.

2013-09-26