Đồ cổ ở đời

Đồ cổ ở đời

Bà Dương Quỳnh Hoa tặng Nhà Nước Ziao Chỉ dưới sự lănh đạo của ĐCS Ziao Chỉ bộ đồ cổ của bố mẹ bà :

http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/516121/Tiep-nhan-bo-co-vat-nha-ba-Duong-Quynh-Hoa.html

Tôi may mắn đă được xem qua bộ đồ cổ này tại nhà bà Dương Quỳnh Hoa. Bản thân cái nhà ấy đáng là một viện bảo tàng. Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát đă thiết kế nó để... trưng bày đồ cổ ! Thoáng và đẹp. C̣n bộ đồ cổ ấy, chẳng mấy viện bảo tàng có được.

Tiếp nhận một kho tàng như thế mà bộ chưởng bộ zăng hoá Ziao Chỉ không thèm có mặt. Đủ thấy nước ta đang ở thời mạt văn. Thế th́ mạt vận là cái chắc.

Hè hè…

2012-10-16