Đọc chưởng, đọc thơ

Đọc chưởng, đọc thơ

C lc ta phn biệt được. C lc khng.

C g hao hao như nhau. Kinh thật.

Khi chn nản, ta tự hỏi : đọc thơ hay chưởng, u v , để lm g ?

Tại sao ta cứ m thơ văn, kiếm hiệp v chưởng như thế ny ?

V ta chưa dm tỉnh người chăng ?

H h

2012-02-14