DocEinsteinNXXanh

Đọc Einstein của Nguyễn Xuân Xanh

Tôi đă đọc một mạch quyển Einstein của Nguyễn Xuân Xanh. Xin mừng các bạn học sinh, sinh viên nào may mắn được đọc nó trước khi vùi đầu tiếp cận đủ thứ kiến thức. Bạn sẽ không chỉ tiếp thu được một thái độ khoa học quư báu, bạn c̣n có thể tiếp thu được một thái độ tư duy và làm người chân chính, tuyệt đẹp. Bản thân tôi không được may mắn ấy nên đă lăng phí nhiều thời giờ ở tuổi thanh niên.

2008-10-06