Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khi tôi chào đời, nước tôi là 3 thuộc địa PhuLăngXa, dân tôi là bàn dân thuộc địa, tôi không nỡ quên.

Khi tôi ĺa đời, dân tôi chẳng mấy ai biết tự do, hạnh phúc là ǵ cả, tôi phải nhớ.

2012-09-02