Đọc thơ t́nh

Nó yêu ai ? Ta đếch cần biết.

Nó yêu thế nào ? Là chuyện của nó.

Nó khiến ta thèm yêu không ? 

Nếu không, không có thơ, nói chi tới t́nh.

2016-10-29