Đ̣i hỏi

Đ̣i hởi người khác bao nhiêu, tự trói ḿnh bấy nhiêu.

Tốt nhất, đừng đ̣i hỏi ai bất cứ ǵ.

Không có nghĩa là chấp nhận bất cứ ǵ từ bất cứ ai !

2015-05-24