Đời nhạt qu

Đời nhạt qu !

Tại sao chữ nghĩa bỗng bạc tnh đến thế ny ?

Cn đng cầm bt chăng ?

2013-12-02