Fatum

 

Fatum

 

Điều ǵ ḿnh t́nh nguyện làm, điều ấy thoát khỏi định mệnh, cái fatum của người Hy Lạp và La Mă ấy mà. Nó khẳng định ḿnh tự do. C̣n những thứ ḿnh "không mời mà đến" có là fatum không, tôi không biết. Về mặt lư luận, ta không khẳng định được. Trong cuộc sống giới hạn của tôi ở thế giới này, thế giới duy nhất tôi có thể có, một cách ư thức và chủ động, đă không khẳng định được th́ không lệ thuộc nó, cứ làm những ǵ ḿnh có khả năng làm trong mọi hoàn cảnh, và… đừng làm những ǵ ḿnh thấy không nên làm. Thế thôi.

2010-06-25