Gặp người

Gặp người khác là chuyện thường t́nh ở đời. Ta thường có đủ kiến thức, lư trí, nghi lễ, phương thức hành động, để gặp và ứng xử văn minh với bất cứ ai. Xét cho cùng, trong cuộc sống thực, ta cũng chẳng gặp được bao nhiêu người trong bao nhiêu hoàn cảnh khác nhau. Ta lệ thuộc quá tŕnh nên người của ta ở đó. Chẳng thể nào khác được. Cuộc đời "vô hạn", đời ta hữu hạn mà.

Gặp người là một sự kiện bất thường, một đe dọa với bản thân ta.

Ta có thể dễ dàng khước từ, lùi lại, thủ thế, bỏ qua. Đó có thể là cách ứng xử khôn ngoan nhất. Thiệt tḥi nhất. Cho ta.

V́ ta cũng có thể điên điên mở ḷng, thoát khỏi chính ta, gặp người, làm ta.

Hè hè.

2013-06-23