Hai chiều kích của chiến tranh

Mọi chiến tranh đều có 2 chiều kích.

Chiều kích lịch sử, có thể "hiểu" được, thường là an ủi cuối cùng của kẻ khốn nạn đă sinh trưởng trong thời chiến.

Chiều kích nhân văn, không bao giờ chấp nhận được.

Đó là thân phận làm người trong thời chiến của kẻ chưa từng biết hận thù.

Phải đến lúc mất gần hết khả năng làm người, ta mới hiểu được : để làm người, kiến thức thôi, không đủ.

Quá muộn ! Hè hè.

2015-02-09