HaiThaiDoSuyLuan

Hai thái độ suy luận

Suy luận về t́nh h́nh kinh tế ở Việt Nam, Pháp, thế giới, e tutti quanti, ta có thể có ít nhất hai thái độ :

1/ Suy luận từ những thông tin (cho rằng khách quan) ta có được. Chắc chắn là nghèo nàn và lỗi thời so với những thông tin mà những người nắm quyền lực kinh tế đích thực có được : chính họ tạo ra sự kiện kính tế mà ! Nghĩa là họ "khách quan" hơn ta, ta đừng ḥng mang khoa học ra dọa họ, họ ắt bật cười…

2/ Suy luận một cách trừu tượng : quan hệ giữa người với người trong từng hoàn cảnh vật chất và văn hoá "quyết định" cách con người ứng xử với nhau. Món này gọi sai là "duy vật biện chứng", "kinh tế chính trị học".

Hai thái độ suy luận này đều vớ vẩn ?

2011-04-16