HanhDongVaLeThuoc

Hành động và lệ thuộc

Trong hành động, tôi tương đối "lệ thuộc" người cùng hành động với tôi : tôi sẽ không làm ǵ họ không chấp thuận trong hành động chung, nhưng khi tôi thấy phải làm th́ tôi vẫn làm và trả giá : chia tay nhau.

Khốn nạn thật. Hè hè…

2008-12-21