Hết rồi

Hết rồi, bao ước mơ thuở ấy

Ta đ gi, chết chẳng bao xa

Ta cn nhớ tương lai bất tận

Ta chưa qun qu khứ tủi hn

Ta vẫn thm yu thm một t

Trước khi nho trong ci v ngn

H h

2012-12-24