Hiện tại sống

Le présent vivant, hiện tại sống[1], có nhiều kích thước.

1/ Vô tận, bất định, tuỳ bối cảnh, qua quan hệ cụ thể của một sinh vật với môi trường tồn sinh.

2/ Rất giới hạn, qua quan hệ có văn hoá, xuyên qua một ngôn ngữ, của một con người với thế-giới, trong ngôn ngữ ấy.

3/ Giữa hai thái cực ấy ?

Hiện nay, không có ǵ nằm trong kiến thức khoa học. Không-gian, Thời-gian, Sự-sống, là ǵ, hiện nay không có giải đáp. Nhưng kiến thức khoa học cho phép con người hành-động hữu hiệu trong không-thời-gian, ở mức vĩ mô cung như ở mức vi mô.

Phải chăng Không-gian, Thời-gian, Sự-sống, chỉ là những câu hỏi hăo ?

Nên đáng là một đề tài suy luận triết ?

2015-06-27

 [1] Khái niệm của Trần Đức Thảo, cuối đời.