HonNhienVaNgayThang

 

Hồn nhiên và ngay thẳng

 

Bản thân tôi rất hồn nhiên, ngay thẳng. Zại thế đấy. Nhưng tôi không bồng bột được nữa. Cuộc đời đă dạy tôi điều ấy.

Văn chương đ̣i hỏi nhục cảm. Đó là điều kiện cần thiết để chữ nghĩa biến thành văn. Cần thiết nhưng chưa đầy đủ.

Khi hành-văn, nên hồn nhiên, ngay thẳng, đừng bao giờ chỉ bồng bột hay khéo léo thôi.

Càng không nên tưởng hăo rằng chỉ lắm kiến thức và giỏi kỹ thuật viết lách mà biến được ngôn ngữ thành văn.

Ta chỉ có thể hành-văn khi ta đă chấp nhận bị hiểu nhầm.

Hè hè...

2008-12-14