HungVietVan

 

Hứng viết văn

 

Nếu bạn có hứng viết, cứ viết. Quan trọng nhất : tận t́nh, đừng thèm đeo đuổi cái "mới", "lạ", "tiên phong". Tuy cũng nên t́m hiểu một tí.

Xưa nay, người tán về văn chương th́ vô số kể, nhưng chưa hề có ai dạy được người khác phép biến ngôn ngữ thành văn.

Bạn xem lại lịch sử văn học tứ xứ th́ biết : chưa hề có thầy, kể cả đại văn hào, đào tạo được một nhà văn ra hồn. Tuy giúp kẻ khác viết chính ḿnh th́ có. Đó là ư nghĩa cao quư nhất của chuyện "dạy" viết văn.

Vậy, cứ thoải mái. Hạ hồi phân giải. Hè hè…

2010-05-02