Hữu hạn v v tận

Hữu hạn v v tận

Ta đồng với tưởng ny của Engels[1] : khả năng hiểu của con người v tận ; khả năng hiểu của từng người hữu hạn ; thời đại no cũng vậy.

Ta hết đồng khi chng viết : mu thuẫn ấy tự giải quyết qua sự pht triển bất tận của Sự Hiểu Biết.[2]

Ta khng biết Sự Hiểu Biết l g v phải như thế no trong bất cứ lĩnh vực kiến thức v tư duy no.

Ta chỉ biết những điều ta khng bao giờ chấp nhận trong đời ngắn ngủi ny của ta.

V, min man, tự hỏi : ta biết yu ai chăng ? Coi bộ ho. H h

2012-01-13

 [1] Bn dn Ziao Chỉ như ta kiu ngạo đến thế th H h

[2] Mn ny kh hiểu qu ! Chẳng gip ta sống ci m u của ta hm nay. Chỉ l biện chứng hnh thức kiểu Hegel thi. Diễn Nm : chơi chữ. Xin lỗi độc giả v tr giả.