KTTTTCHvaDaoLy

Kinh tế thị trường toàn cầu hoá và đạo lư

Trong "paradigme" của ư thức hệ "kinh tế thị trường toàn cầu hoá", không có khái niệm "đạo lư" ! Chung thủy với chính ḿnh thôi đă chẳng có, làm sao nhân t́nh với người khác được ? Phải chăng v́ thế mà người ta muốn người đời tin rằng kinh tế học là một môn khoa học ?

2008-12-20