KhiCaiKheoDeoCaiKhon

 

Khi cái khéo đéo cái khôn

 

Khi cái khéo đầu lưỡi đéo cái khôn trong ḷng, cái khôn biến thành khôn vặt chỉ đủ để lừa đời một lúc, chẳng đi tới đâu.

Quan lại Ziao Chỉ ngày nay coi bộ chỉ c̣n biết khéo lừa và khôn vặt thôi.

Dĩ nhiên, họ c̣n sở trường này : đàn áp bằng bạo lực và bóp nghẹt thông tin.

Chán thật.

2010-11-21