Khoa học và huyền thoại

Ta mê khoa học mà không đủ tư cách.

Ta yêu huyền thoại mà không đủ loạn tâm.

Suy luận, bỗng lăng mạn. T́nh tứ, bỗng lănh cảm.

Văn phong của ta chỉ thế thôi ?

Có chăng một ngày ta biết phóng một từ em cho đáng ? đáng ta, đáng ḿnh, đáng đời ?

Không ǵ đẹp hơn khoa học, không ǵ khoa học hơn đam mê... làm nguời, đam mê em ?

Thú thực, ta không biết. Hè hè.

2012-12-30