Khốn nạn của rượu

Rượu khốn nạn ở chỗ này : không uống, không thèm ; đă uống, thèm uống tới khi gục.

Thế th́ là quan hệ nội tâm.

Quan hệ nội tâm là quan hệ với chính ḿnh xuyên qua người khác, đương thời hay đă qua.

Khốn nạn thật.

Hè hè.

2014-08-20