KhongGi

Không ǵ

Không ǵ cảm động và đẹp hơn quá tŕnh chào đời của một ng̣i bút.

2008-12-19