KhongGianThoiGian

Không gian Thời gian này

Không gian Thời gian này thực với mọi người. Hiện nay, là Không-gian Thời-gian chung duy nhất mà chúng ta có được.

Như giá cả thị trường ấy mà…

Không-thời-gian của riêng em, anh chỉ biết được khi em mở cửa.

Ai dám mở ḿnh cho ta t́m ḿnh ?

Ai dám bước vào không-thời-gian toang hoác của chính ta ?

Hè hè…

2007-11-14