Không hiểu

Ở đời, ta sợ nhất là không hiểu.

Điều ta đă hiểu, đau đớn đến đâu, ta chấp nhận. Dù nên câm miệng. V́ ai ai.

Hôm nay, kề miệng lỗ, sao có lắm điều ta không hiểu nổi như thế này ?

Đời ta đă dư thừa rồi chăng ?

Hè hè.

2013-11-22