Không và Có

Bước vào cơi chết, không c̣n ǵ cả.

Sức mê hoặc của từ Không ở đó. Nó tổng hợp trừu tượng, mở ra khả năng trừu tượng tổng hợp : Có, khôn cùng, bất tận.

Bước vào cơi chết, khao khát tu tiên, tu Phật, rất tự nhiên.

Ta không coi thường hoài băo ấy. Thiếu khả năng tưởng tượng, nhân loại sẽ dậm chân tại chết.

Ta không có khao khát ấy.

Bên kia từ Không có thể có những ǵ, ta không tài nào biết được. Đă không thể biết được, ta không thèm t́m hiểu. Ta chỉ ham hiểu những ǵ ta có khả năng biết. Tất cả những ǵ ta có khả năng biết đều qua khả năng cảm nhận thế giới của ta, qua nhục cảm, lư trí của ta. Chỉ hiểu một từ em thôi, một đời người chưa chắc hiểu nổi. Hè hè…

Khả năng ấy, có ngày phải chết.

Trước khi chết, trước khi tất cả thành Không đối với riêng ta, ta có thể khẳng định : có những chuyện, dù rất nhỏ nhoi, đă thực, không chỉ đối với riêng ta : ta đă từng yêu, được yêu, đă từng hạnh phúc và khiến người khác hạnh phúc. Ta chết đi, điều thực ấy tiêu tan với ta, chỉ một phần thôi, phần ở ta. C̣n lại bao nhiêu, tuỳ thuộc tha nhân. Tha nhân bất tận cho tới ngày nhân loại tiêu vong. Ngày ấy, chữ nghĩa chẳng c̣n giái trị nào cả. Văn bản này chẳng c̣n ai đọc nữa, nói chi là hiểu. Ngày mai thôi, có thể đă vậy. Làm người là như thế.

Định mệnh của con người măi măi nằm trong tay con người, trong t́nh người.

Làm con của người là thế.

2015-06-24