KiemDuyetTuyetDoi

 

Kiểm duyệt tuyệt đối

 

Trong văn chương văn học, dưới bất cứ chế độ chnh trị no, guồng my kiểm duyệt tuyệt đối l chnh mnh.

Dưới nhiều hnh thi, mức độ.

1/ Chỉ dm những g mọi người chấp nhận.

2/ Chỉ dm những g quyền lực chấp nhận.

3/ Chỉ dm những g một nhm người chấp nhận.

4/ Chỉ dm những g khng ai chấp nhận.

5/ Dm bất cứ g = ai mạnh (về phương tiện) nấy thắng = văn ho thị trường.

et tutti quanti

2009-04-08