KienNghiCuaMotThangDien

 

Kiến nghị của một thằng điên với một dân tộc khùng

 

1/ Dẹp Bộ giáo dục đào tạo Ziao Chỉ hiện hữu v́ nó đại hại.

2/ Giải tán toàn bộ đại học, trường học hiện hữu v́ nó tai hại.

3/ Thành lập một ủy ban có toàn quyền xây dựng hệ thống giáo dục, gồm những giáo sư có tŕnh độ quốc tế theo chuẩn quốc tế, chứ không theo chuẩn Ziao Chỉ Quận. Nên mời những nhà khoa học lớn trên thế giới có kinh nghiệm trong chuyện này giúp. Chí ít cũng c̣n vài người sẵn ḷng.

4/ Bắt mọi người c̣n có hoài băo giảng dạy thi để có quyền giảng dạy ở bất cứ cấp nào.

5/ Cấp lương bổng đủ để sống và hành nghề lương thiện cho mọi cấp giáo viên. Đảm bảo cho họ bảo hiểm đối với bệnh tật và một lương hưu trí cho phép sống đàng hoàng tử tế.

6/ Đầu tư vốn cho phép mọi người Việt được học hết chí ít trung học phổ thông và, nếu có thể, hơn tú tài.

7/ Tái lập Bộ giáo dục với chức năng đầy tớ đích thực của học tṛ và giáo viên : chỉ lo cung cấp phương tiện vật chất cho thầy dạy và tṛ học một cách đàng hoàng, tử tế, thế thôi.

8/ Cấm Đảng, Quốc Hội hay bất cứ cơ quan nào khác bổ nhiệm bộ trưởng Bộ giáo dục. Người ấy phải do các giáo viên và cha mẹ học sinh và sinh viên bầu.

9/ Khi nào bàn dân Ziao Chỉ cầm một bằng cấp Ziao Chỉ đi ra thế giới bên ngoài mà không thấy ngượng, có thể coi lại điểm 7.

10/ Dẹp hết những ǵ ngăn cản 9 điều trên.

Et tutti quanti…

Quyết liệt làm, chỉ dăm ba năm là xong và, chỉ sau dăm ba thế hệ, trí thức Việt Nam không c̣n phải nhục khi giao thiệp với trí thức thế giới.

Nhân đọc bài Xin cho tôi nói thẳng của Hoàng Tụy

Phan Huy Đường

2009-10-27