Kiên nhẫn – 2

Có chuyện, phải làm th́ làm, nhưng không tài nào biết liền hậu quả sẽ ra sao, phải kiên nhẫn. Hàng tháng, hàng năm, e tutti quanti.

Ta vốn nóng ḷng. Nhưng đành học vậy.

Hôm nay, bỗng nhiên ta tự hỏi : ở đời, phải kiên nhẫn, đă đành, nhưng mày c̣n khả năng kiên nhẫn bao lâu ?

Hè hè.

2015-05-13