Kiến thức v tr tuệ

Kiến thức v tr tuệ - 2

Tr tuệ khốn nạn v lun lun lệ thuộc kiến thức.

Kiến thức l nền tảng để pht huy tr tuệ.

Đồng thời n l xiềng xch km hm tr tuệ.

Tư duy biện chứng hay khng, từ đ.

H h

2012-10-22