KieuNgao-2

 

Kiu ngạo - 2

 

Bạn bảo ta : my qu kiu ngạo.

Đng qu ! Trong nghĩa ny : ta kiu ngạo đối với chnh mnh. Ta chưa hề coi ta l g đng kể cả.

C thể điều ấy khiến người đời kh chịu

H h.

2010-04-30