Kinh tế học, Marx và tôi

Phải hiểu "Marx và tôi" trong nghĩa này : trong lĩnh vực kiến thức này, dù tôi đă có những bất đồng cơ bản về mặt khái niệm với Marx, và đă tŕnh bày trong oép amvc.fr, tôi vẫn suy luận trong mô h́nh suy luận biện chứng về kinh tế học của Marx. Tôi vẫn là "đệ tử của Marx".

Điều này, tuy không đủ để tôi tưởng tượng được những hành động cụ thể hiện nay để đối phó với hiện thực phi nhân bản đang thống trị nhân loại, vẫn thừa đủ để tôi vạch ra tính hăo huyền, mị dân, của những biện pháp kinh tế do những chính trị gia, kinh tế gia PhuLăngXa thời thượng, chủ trương để mở đường giải quyết khủng hoảng chính-trị-kinh-tế ở Pháp.

Tôi lỡ xuất thân Ziao Chỉ, ở thế kỷ 20. Tôi lỡ nên người dưới lá bàng Hà Nội. Tôi lỡ thành người trong nền văn minh Khai Sáng qua tiếng PhuLăngXa. Dù muốn dù không, tôi không thể có điểm xuất phát nào khác để làm người. Tôi đă lỡ yêu tiếng kêu của con chim chích cḥe trên đê sông Hồng. Tôi đă lỡ yêu Descartes.

Tóm lại, suốt đời, tôi đă… lỡ yêu, thường là hăo, để làm ḿnh hôm nay…

2014-12-28