KyThuatVaConNguoi

Kỹ thuật v con người

Kỹ thuật (technologie) l phương tiện ta dng để thể hiện chnh mnh. Đồng thời n l xiềng xch ta phải gnh khi muốn thể hiện chnh mnh trong nhn giới. H h.

2009-12-22